Adwokat a rozwód z orzeczeniem o winie

Pomoc Adwokata w uzyskaniu rozwodu z orzekaniem o winie

Zakończenie sprawy rozwodowej może obejmować rozwiązanie małżeństwa z orzekaniem o winie lub rozwód bez orzekania o winie. Jeśli małżonkowie nie zgadzają się co do rozwiązania swojego małżeństwa polubownie, sąd musi ustalić, czy któryś z małżonków ponosi winę za rozpad związku. Rozwód z orzeczeniem o winie ma swoje zalety i wady. Dowiedz się, jakie korzyści niesie orzeczenie o winie w przypadku rozwodu.

Adwokat a rozwód z winy

Co oznacza rozwód z orzeczeniem o winie?

Statystycznie, w Polsce najwięcej rozwodów ma miejsce bez orzekania o winie. Jednak orzekanie o winie w procesie rozwodowym, oraz samo orzeczenie winy w wyroku sądu, często sprawia ogromne trudności emocjonalne i psychiczne dla obojga małżonków.

Orzeczenie winy niesie za sobą długotrwałe konsekwencje dla relacji między małżonkami jako rodzicami i krewnymi.

W rozwodzie z orzeczeniem o winie odpowiedzialność za rozpad małżeństwa spoczywa na tym małżonku, którego zachowanie – zarówno umyślne, jak i nieumyślne – naruszyło obowiązki małżeńskie i przyczyniło się do rozpadu małżeństwa lub go pogłębiło.

Miarkowanie winy w sprawach rozwodowych

Choć Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie rozróżnia winy na "większą" i "mniejszą", to małżonek, który przyczynił się do rozpadu małżeństwa, jest uznawany za współwinnego. Nawet jeśli drugi małżonek ma większą winę w innych przyczynach rozpadu małżeństwa (wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z 10 listopada 1999 r., I CKN 233/98). Zgodnie z tym poglądem nie ma „winy mniejszej” i „winy większej”. 

Istotne jest jednak, że praktyka sądowa często różni się w interpretacji, czy nieodpowiednie zachowanie małżonka w odpowiedzi na działania drugiego małżonka może być uznane za podstawę winy w rozkładzie małżeństwa. Często uznaje się, że agresywne zachowanie może być tak interpretowane. Jednak, jeśli gwałtowne zachowanie jest usprawiedliwione w konkretnej sytuacji, nie można go uznać za winę w rozkładzie małżeństwa. Opuszczenie mieszkania przez małżonka, który jest ofiarą przemocy domowej, zazwyczaj nie jest uważane za winę w rozkładzie małżeństwa, chociaż faktycznie prowadzi do zakończenia więzi małżeńskich.

Wyrok Sądu Najwyższego z 8 stycznia 1971 r., III CRN 442/70, LEX nr 6854, wyjaśnia, że reakcja na niewłaściwe postępowanie współmałżonka musi być proporcjonalna i nie przekraczać obiektywnych granic.

W orzecznictwie coraz częściej spotyka się opinię, że jeśli małżonek odpowiada na naganne zachowanie współmałżonka w sposób agresywny, ale jest to usprawiedliwione w konkretnym przypadku, nie można winić go za rozpad małżeństwa. Odpowiednio zrozumiane i akceptowane społecznie reakcje są bowiem często uzasadnione, szczególnie w przypadku zachowań współmałżonka, które wywołują silne i niekontrolowane emocje.

Korzyści i wady rozwodu z orzeczeniem o winie - co trzeba wiedzieć?

Zanim podejmiesz decyzję o rozwodzie z orzeczeniem o winie, warto skonsultować się z prawnikiem i psychologiem. Ale co tak naprawdę mamy do zyskania?

Jedną z niewątpliwych korzyści jest możliwość uzyskania alimentów od winnego małżonka, nierównego podziału majątku lub wewnętrznej satysfakcji.

Niestety, istnieje też wada tego rozwiązania - sąd nie zawsze nakładają alimenty, a odpowiedzialność za winę nie zawsze ma wpływ na podział majątku, na przykład w przypadku zdrady małżeńskiej.

Ważne jest, aby pamiętać, że małżonkowie często są również rodzicami. Ich osobiste problemy małżeńskie nie powinny wpływać na ich relacje rodzicielskie. Konsekwencje rozwodu z orzeczeniem o winie, zarówno pozytywne, jak i negatywne, często mają długotrwały charakter i mogą wpływać negatywnie przez długie lata po zakończeniu procesu rozwodowego na dzieci.

Pozew o rozwód z winą - jak go napisać i złożyć skutecznie?

Pisanie pozwu rozwodowego z orzeczeniem o winie może być trudne, ale istnieją sposoby, aby to zrobić prawidłowo.

Przede wszystkim ważne jest zgromadzenie i zabezpieczenie niezbędnych dowodów, które będą wykorzystane w pozwie. Udowodnienie winy musi być solidne i dobrze udokumentowane, na przykład poprzez zdjęcia, nagrania, wydruki czy raporty detektywistyczne.

Nie istnieje ogólny wzór pozwu o rozwód z orzeczeniem o winie - każdy powinien być indywidualnie przygotowany.

Dlatego warto zgłosić się do adwokata rozwodowego, który pomoże w napisaniu pozwu lub odpowiedzi na pozew, dostosowanego do konkretnych potrzeb klienta.

Spis przyczyn rozwodu z orzeczeniem o winie

Nie ma jednego spisu przyczyn, które prowadzą do ustalenia winy w rozpadzie małżeństwa. Każdy przypadek powinien być rozpatrywany indywidualnie. Jednak istnieją najczęściej występujące przykłady.

Zdrada małżeńska

Naruszenie wierności małżeńskiej to nie tylko zdrada, ale także zachowanie małżonka wobec osoby innego płci, które może sugerować zdradę lub wykraczać poza normy społeczne. Zdrada małżeńska nie tylko obejmuje cudzołóstwo, ale również wszelkie zachowanie małżonka wobec osoby trzeciej płci odmiennej, które może sugerować niewierność lub przekraczać granice przyjętej normalnie obyczajowości i przyzwoitości (Sąd Najwyższy, 24 kwietnia 1951 r., C 735/50). Sąd Najwyższy potwierdza, że zachowanie wierności nie zależy od woli stron, więc zdrada może być podstawą rozwodu, nawet jeśli małżonek się na nią zgadzał.

W postępowaniach rozwodowych, sąd bierze pod uwagę nie tylko fizyczną zdradę, ale również zachowanie, które mogło prowadzić do podejrzeń o zdradę małżeńską. Zdrada emocjonalna może obejmować oddalenie się od partnera i rozpoczęcie bliskich relacji z innymi osobami, nawet tylko online, na przykład poprzez mobilny portal randkowy Tinder.

Ważne jest to, że fakt związku jednego małżonka z innym partnerem w trakcie trwania małżeństwa, ale po wystąpieniu trwałego rozkładu pożycia między małżonkami, nie jest podstawą do orzeczenia winy tego małżonka za rozkład pożycia małżeńskiego (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 września 2000 r. (IV CKN 112/00).

Często po zdradzie małżonek usprawiedliwia się nieważnymi powodami, że druga osoba w małżeństwie nie wspierała go lub mu nie pomagała. Niestety, taka linia obrony zazwyczaj nie jest skuteczna w sądzie, ze względu na jej trudność udowodnienia.

Brak intymności w małżeństwie: czy to jest winą?

Długotrwała odmowa współżycia fizycznego może mieć poważne konsekwencje dla małżeństwa. Małżeństwo, które nie wykonuje swoich obowiązków, jakie wynikają z małżeństwa, jest martwe i nie spełnia swoich społecznych zadań. Odmowa współżycia przez jednego z małżonków może być uznanym powodem rozkładu małżeństwa, a jej motywy są istotne dla oceny winy w spowodowaniu takiego rozkładu. (orzeczenie Sądu Najwyższego z 2.05.1959 r., CR 219/58, RPE 1960/3, s. 286). Sąd może uznać to za przyczynę winy w rozwodzie. Jednak decyzja ta zależy od konkretnej sytuacji. Istnieją jednak wyjątki, jak w przypadku wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, który orzekł, że odmowa współżycia fizycznego przez małżonkę, która była maltretowana przez męża, nie jest winą w rozkładzie małżeństwa. (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 20.05.2009 r., I Aca 368/09, LEX nr 524885).

Przemoc w małżeństwie

Nie ma wątpliwości, że przemoc psychiczna, fizyczna i ekonomiczna w małżeństwie to nieakceptowalne zachowanie, które często prowadzi do rozpadu związku. Sąd nie musi stwierdzać tego w drodze postępowania karne, ponieważ podczas sprawy rozwodowej, Sąd ma możliwość oceny dostarczonych dowodów i ustalenia, czy konkretne zachowanie stanowi przemoc względem drugiego małżonka.

W orzecznictwie podkreśla się, że bicie żony i odmawianie jej środków na utrzymanie stanowić mogą objaw niebezpiecznego nastawania na jej zdrowie, a tym samym i przyczynę separacji małżeństwa z winy męża. (Orzeczenie SN z 7 września 1937 r., C.II. 1037/37, PPiA 1938/1, poz. 3).

Porzucenie małżonka i zaniedbywanie obowiązków małżeńskich jako przyczyny rozkładu pożycia

W sprawach rozwodowych często zarzuca się małżonkom zaniedbywanie obowiązków małżeńskich. Zarzuca się również porzucenie współmałżonka jako przyczyny rozkładu pożycia i winy. Według sądów, jeśli z zawarcia małżeństwa wynikają określone obowiązki, ich niewypełnianie zawsze przyczynia się do rozpadu związku. Nawet jeśli opuszczenie małżonka jest podyktowane moralnymi względami, na przykład pracą w odległym miejscu, jeśli prowadzi do długotrwałego rozpadu więzi małżeńskich, uznawane jest za zawinioną przyczynę rozkładu pożycia. Jednak istnieje także druga linia orzecznicza, która przyjmuje, że jeśli małżonkowi odmawia się spełniania obowiązków małżeńskich lub porzuca się go z powodu uprzednich, skrajnie nagannych zachowań, zwłaszcza znęcania się nad rodziną, nie można uznać takiego postępowania za przyczynę rozkładu pożycia. Nie można oczekiwać od ofiary przemocy domowej, żeby w imię trwałości związku nie podejmowała stosownych reakcji, zwłaszcza jeśli opuszczenie współmałżonka jest jedynym sposobem uniknięcia agresji.

Jak długo i jak przebiega sprawa rozwodowa z orzeczeniem o winie w sądzie?

Czasami rozwód z orzeczeniem o winie może być załatwiony na jednej rozprawie, ale to raczej rzadko się zdarza. Na przykład w sytuacji, gdy jeden z małżonków wyrazi zgodę na orzeczenie rozwodu z jego wyłącznej winy. Zazwyczaj jednak takie postępowanie trwa ponad rok, a czasem nawet kilka lat.

To wynika z konieczności zgromadzenia dużej ilości dowodów i przeprowadzenia wielu czynności. Często po kilku latach klienci dochodzą do wniosku, że nie było warto podjąć najtrudniejszych działań i prowadzić procesu o rozwód z orzeczeniem o winie.

Taka sprawa wpływa na małżonków w trakcie rozwodu, ich dzieci, rodzinę oraz przyjaciół i znajomych. Zawsze warto porozmawiać z adwokatem rozwodowym, czy warto domagać się orzeczenia o winie oraz czy ma się wystarczającą siłę, by takie postępowanie przeprowadzić.

Alimenty i rozwód z ustaleniem winy

Przede wszystkim należy rozróżnić dwa rodzaje alimentów: na małoletnie dziecko i na współmałżonka.

W orzeczeniu rozwodowym nieuniknione jest ustalenie przez sąd zasad wsparcia materialnego i wychowania małoletniego dziecka małżonków. Sąd może (ale nie musi) przyznać alimenty małżonkowi.

Stwierdzenie winy wpływa na obowiązek alimentów między małżonkami. Tych świadczeń alimentacyjnych można dochodzić w sprawie rozwodowej, jak również w późniejszej sprawie alimentacyjnej (alimenty po rozwodzie z orzeczeniem winy). Stwierdzenie winy wpływa również na wysokość zasądzonych alimentów.

Jeżeli jeden z małżonków zostanie uznany za wyłącznie odpowiedzialnego za rozkład pożycia, a rozwód spowoduje znaczne pogorszenie sytuacji majątkowej niewinnego małżonka, sąd może na wniosek niewinnego małżonka nakazać winnemu małżonkowi zaspokojenie usprawiedliwionych potrzeb niewinnego małżonka współmałżonka, nawet jeśli ten nie znajduje się w niedostatku.

Podział majątku po rozwodzie z orzeczeniem winy

Podział majątku po rozwodzie z orzeczeniem winy jest sprawą istotną. Często myślimy, że warto oskarżyć małżonka o winę, aby móc otrzymać większy udział w majątku wspólnym. To przekonanie jest jednak nieprawdziwe.

Zdrada małżonka nie ma wpływu na podział majątku ani na ustalenie nierównych udziałów. Zdrada partnera nie ma wpływu na podział majątku ani na ustalanie nierównych udziałów. Sąd może przyznać nierówne udziały z ważnych powodów, ale zdrada nie jest jednym z nich. Ważne powody to np. marnotrawienie majątku czy unikanie pracy zawodowej.

Podział majątku po rozwodzie z orzeczeniem o winie a po rozwodzie bez takiego orzeczenia nie różni się istotnie.

Podobnie, przedmałżeński kontrakt majątkowy, znany jako intercyza, nie ma wpływu na rozwód z orzeczeniem winy.

Koszty rozwodu - na co musisz się przygotować

Jeśli decydujesz się na złożenie pozwu o rozwód, to musisz być gotowy na pewne wydatki już na samym początku. Jednakże, jeśli wygrasz sprawę, będziesz mógł żądać zwrotu tych kosztów od swojego byłego małżonka.

Koszty rozwodu są ponoszone przez małżonka, który złożył pozew. Aby uzyskać rozwód, musisz złożyć pozew, a sąd ostatecznie decyduje o podziale kosztów procesu w wyroku rozwodowym. Jeśli zainicjujesz i wygrasz sprawę rozwodową, sąd obciąży kosztami Twojego małżonka. W pozwie rozwodowym możesz żądać zwrotu tych kosztów.

Na wstępie małżonek wnoszący pozew o rozwód będzie musiał uiścić opłatę sądową od pozwu w wysokości 600 zł.

Jeżeli jednak sąd orzeknie rozwód bez orzekania o winie, to zwraca małżonkowi, który zainicjował postępowanie rozwodowe połowę tej opłaty, tj. 300 zł po wydanym wyroku. Dodatkowo w takiej sytuacji były małżonek, przeciwko któremu wniesiono pozew o rozwód będzie musiał zwrócić drugiej stronie 150 zł. Zatem w przypadku rozwodu bez orzekania o winie  ostatecznie koszt wynosi jedynie 150 zł.

Jeśli natomiast strona chce, żeby sąd dodatkowo orzekł w pozwie rozwodowym o podziale majątku wspólnego, to strona ta będzie zobowiązana do dodatkowej opłaty sądowej 300 zł (gdy zgodny podział majątku) lub 1000 zł (gdy sporny podział majątku). Jednakże sądy bardzo rzadko orzekają o podziale majątku wspólnego małżonków w pozwie rozwodowym.

Ponadto, jeżeli strona wnosi dodatkowo w pozwie o rozwód o eksmisję małżonka ze wspólnie zajmowanego mieszkania, to musisz liczyć się z dodatkową opłatą sądową w wysokości 200 zł.

Jeśli w sprawie rozwodowej występują niepełnoletnie dzieci z małżeństwa stron, to rozwód może wiązać się z dodatkowymi kosztami. Sąd może zlecić wykonanie opinii specjalistom, tj. opinii Opiniodawczemu Zespołowi Sądowych Specjalistów (OZSS) oraz przeprowadzenie wywiadu środowiskowego przez kuratora rodzinnego. Zazwyczaj koszt takiej opinii wynosi do 800, 00 zł do 2.000 złotych. Koszt jednego wywiadu środowiskowego wynosi około 80,00 złotych. Czasami może się jednak zdarzyć, że będziemy musieli przeprowadzić wywiad w dwóch osobnych miejscach – u matki i ojca dziecka, co wpływa na zwiększenie tych kosztów.

Koszty rozwodu mogą wzrosnąć ze względu na mediację zleconą przez sąd. Mediacja to próba załatwienia sprawy za pośrednictwem wykwalifikowanego i bezstronnego mediatora. Pamiętaj, że udział w mediacji nie oznacza chęci podtrzymania małżeństwa. Mediacja może dotyczyć ustaleń dotyczących dziecka, takich jak alimenty, władza rodzicielska, miejsce zamieszkania i sposób kontaktu. Koszt pierwszego spotkania z mediatorem to 150 zł, a każde kolejne to 100 zł (maksymalnie 450 zł). Dodatkowo, można ponieść koszty związane z przejazdem mediatora (jeśli musi dojechać np. z powodu twojego stanu zdrowia), wynajęciem pomieszczenia na spotkanie mediacyjne (do 70 zł za spotkanie) oraz korespondencją (do 30 zł).

Zaznaczyć należy, że strona, która wnosi o alimenty od małżonka w pozwie rozwodowym, może się spodziewać konieczności poniesienia dodatkowych kosztów sądowych.

Koszty adwokata lub radcy prawnego w sprawie rozwodowej

Koszt porady prawnej w sprawach rozwodowych może sięgać kilkuset złotych. Cena zależy od rodzaju informacji, których potrzebujemy i stopnia skomplikowania danej sprawy.

Jeśli potrzebujesz radcy prawnego lub adwokata w sprawie rozwodowej, musisz być gotów zapłacić co najmniej 3 000,00 złotych. Koszt usług zależy od różnych czynników, takich jak orzeczenie o winie, obecność nieletnich dzieci, wnioski o zabezpieczenie i dowody zgromadzone przez klienta.

Oczywiście ceny mogą być jeszcze wyższe, w zależności od renomy prawnika, jego doświadczenia, liczby spraw i dokumentów skierowanych do sądu, a także od skomplikowanego postępowania dowodowego. Obowiązki prawnika lub adwokata w takiej sprawie są rozległe:

- rzetelne zapoznanie się z faktami i dowodami,

- przygotowanie pozwu lub odpowiedzi na pozew

- udział w rozprawach, często trwających wiele godzin,

- składanie wniosków o zabezpieczenie,

- tworzenie zażaleń i innych dokumentów procesowych,

- dodatkowe spotkania w kancelarii,

- kontakt telefoniczny, mailowy z klientem i wiele innych.

Wszystkie te czynności wpływają na ostateczną cenę rozwodu.

Ogólnie rzecz biorąc, rozwody są droższe w większych miastach oraz w kancelariach specjalizujących się w prawie rodzinnym. Niektórzy prawnicy obliczają stałą stawkę, niezależnie od liczby podejmowanych działań. Inni rozliczają się za każdą rozprawę, dokumenty i inne działania.

Jeśli strony są mocno skłócone i istnieje wiele dowodów w postaci świadków, proces rozwodu może się znacznie przedłużyć. To również ma wpływ na końcowy koszt.

Należy pamiętać, że koszty adwokata zasądzane przez sąd wynoszą 720, 00 zł. W przypadku skomplikowanych i długotrwałych spraw, sąd może zasądzić większą sumę do maksymalnie 4.320, 00 zł, choć w praktyce zazwyczaj przyznaje się od 720, 00 zł do 1.440, 00 złotych.

Ważna rola adwokata w sprawie rozwodowej

Rozwód ma poważne konsekwencje zarówno dla życia osobistego i rodzinnego, jak i dla majątkowych aspektów związanych z ustaniem wspólności majątkowej małżonków. Dlatego pomoc adwokata jest niezbędna.

Adwokat może Cię reprezentować przed sądem w sprawie rozwodu, zarówno z orzekaniem o winie drugiego małżonka, jak i bez takiego orzekania. Ponadto, w ramach reprezentacji, adwokat pomoże Ci otrzymać należne alimenty na rzecz małoletnich dzieci.

Jeśli Twoja sytuacja materialna znacznie się pogorszyła na skutek rozwodu, adwokat może pomóc w zasądzeniu alimentów od drugiego małżonka na Twoją rzecz.

Adwokat służy również radą w kwestii ustalania kontaktów z dziećmi oraz wspomaga w przygotowaniu pozasądowego porozumienia rodzicielskiego dotyczącego kontaktów i opieki nad dziećmi.

Warto wiedzieć, że sprawy rozwodowe, alimenty i kontakty z dziećmi mogą być przedmiotem ugody zawartej przed mediatorem jeszcze przed rozpoczęciem postępowania sądowego lub w toku tego postępowania. Możesz skorzystać z pomocy adwokata jako swojego pełnomocnika podczas mediacji. Dodatkowo, masz możliwość wybrania adwokata jako mediatora.

Adwokat rozwodowy Aneta Kołata-Lewandowska

Kancelaria Adwokacka Adwokat Kołata-Lewandowska specjalizuje się w sprawach rozwodowych, w tym w udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu pozwów o rozwód i odpowiedzi na pozew o rozwód. Oferujemy również pomoc przy innych dokumentach procesowych, takich jak apelacja rozwodowa i zażalenia.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Anety Kołaty-Lewandowskiej działa w całej Polsce, skupiając się zwłaszcza na Krakowie, Libiążu, Chrzanowie, Trzebini, Jaworznie i okolicach. Niezależnie od lokalizacji, adwokat Kołata-Lewandowska świadczy profesjonalną pomoc prawną w sprawach rodzinnych. Oferujemy wsparcie w każdym aspekcie prawa rodzinnego, szczególnie w sprawach o rozwód.

Rozwód Jaworzno

Jednym z głównych celów Kancelarii Adwokackiej Adwokat Kołaty-Lewandowskiej jest zapewnienie klientom z Jaworzna i okolic profesjonalnej pomocy w czasie rozwodu, gdy sytuacja jest wyjątkowo ciężka dla osób biorących udział w procesie. Adwokat Kołata-Lewandowska prowadzi klientów krok po kroku przez cały proces rozwodowy, od pierwszych formalności, aż do końcowego rozstrzygnięcia sądowego.

Jeśli potrzebujesz pomocy w sprawie rozwodowej, nie czekaj ani chwili dłużej i skorzystaj z usług Kancelarii Adwokackiej Adwokat Kołaty-Lewandowskiej, która działa na terenie Jaworzna i okolic.

Rozwód Trzebinia

Kancelaria Adwokacka Adwokat Kołata-Lewandowska z siedzibą w Chrzanowie oferuje swoje usługi rozwodowe na rzecz klientów z Trzebini i najbliższych okolic. Niezależnie od tego, jak trudna jest Państwa sytuacja w sprawie o rozwód, warto skorzystać z profesjonalnego doradztwa i pomocy Adwokat Kołaty-Lewandowskiej. Aby skontaktować się z kancelarią, wystarczy wejść na stronę internetową Kancelarii, nawiązać kontakt telefoniczny lub odwiedzić siedzibę Kancelarii w Chrzanowie. W razie jakichkolwiek pytań, adwokaci są zawsze do dyspozycji.

Rozwód Chrzanów

Kancelaria Adwokacka Adwokat Anety Kołaty-Lewandowskiej świadczy kompleksowe usługi rozwodowe dla mieszkańców Chrzanowa. Rozumiemy trudne i emocjonalne obciążenia, jakie wiążą się z postępowaniem rozwodowym i dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu profesjonalną i troskliwą obsługę. Nasz zespół jest dostępny, aby odpowiedzieć na wszelkie pytania dotyczące Państwa rozwodu i udzielić świadomych porad dostosowanych do Państwa konkretnych potrzeb. Z nami mogą mieć Państwo pewność, że podejmują najlepsze decyzje dla siebie i swojej rodziny.

Rozwód Libiąż

Kancelaria Adwokacka Adwokat Anety Kołaty-Lewandowskiej świadczy kompleksowe usługi rozwodowe dla mieszkańców Libiąża. Niezależnie od tego, czy chcą Państwo rozwiązać swoje małżeństwo, czy też osiągnąć porozumienie w sprawie opieki nad dziećmi, podziału majątku, alimentów na rzecz małżonka i nie tylko, nasz doświadczony zespół prawny będzie pracował niestrudzenie, aby zapewnić, że Państwa prawa są w pełni chronione i że otrzymają Państwo najlepszy możliwy wynik. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w prawie rodzinnym i silnemu zaangażowaniu w najlepsze interesy naszych klientów, gwarantujemy wysokiej jakości usługi dostosowane do unikalnych potrzeb naszych klientów. Rozumiemy, jak emocjonalne i złożone może być postępowanie rozwodowe, dlatego też dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić kompleksowe rozwiązania dostosowane do Państwa indywidualnych potrzeb. Dążymy do tego, aby każdy mieszkaniec Libiąża uzyskał od nas możliwie najlepszą reprezentację w sprawach o rozwód. Kancelaria Adwokacka Adwokat Anety Kołaty-Lewandowskiej jest zaangażowana w pomoc mieszkańcom Libiąża w uzyskaniu porad prawnych i wsparcia, którego potrzebują w tym trudnym czasie. Nasi doświadczeni adwokaci są tutaj, aby zapewnić wysokiej jakości usługi rozwodowe mieszkańcom miasta Libiąż, które pomogą Państwu przejść przez cały proces w sprawie o rozwód.

Skontaktuj się ze mną!