Blog: sprawy rodzinne

Rozwód w mieście Chrzanów i okolicach

rozwód

adwokat rozwód Chrzanów

Adwokat a Rozwód

Z uwagi na obciążenie psychiczne jakie niesie za sobą postępowanie rozwodowe dla małżonków, rozwód stanowi jedno z najcięższych postępowań procesowych. Często sprawy rozwodowe dotyczą również dzieci, co może negatywnie oddziaływać na zdrowie i stan emocjonalny małoletnich. Procesy o rozwód rzadko przebiegają spokojnie, jak również bezstresowo dla zaangażowanych stron. Dlatego małżonkowie przed wszczęciem takiej sprawy lub w jej trakcie winni rozważyć możliwość skorzystania z pomocy profesjonalnego pełnomocnika. Pomoc adwokata, czy  też radcy prawnego, daje osobie reprezentowanej, nie tylko wsparcie prane, lecz również emocjonalne w trakcie postępowania rozwodowego.

Postanowienie o zakończeniu związku małżeńskiego należy często do niełatwych i bolesnych decyzji, często poprzedzonymi próbami ratowania małżeństwa. Przez wiele osób postępowanie rozwodowe kojarzone jest z trudnym i długoletnim procesem, które może zostać usprawnione przez profesjonalnego pełnomocnika.

Rozwód Chrzanów

Prowadzona przeze mnie Kancelaria Adwokacka Adwokat Aneta Kołata-Lewandowska, zlokalizowana w Chrzanowie, zajmuje się udzielaniem pomocy prawnej w sprawach o rozwód zarówno przed wszczęciem postępowania sądowego, tj. w czasie udzielania porad prawnych,  jak i w jego trakcie.

Po pierwsze, w trakcie porady prawnej uważnie wysłuchuję historii klienta odnośnie jego małżeństwa, by obiektywnie ocenić czy w danej sytuacji zachodzą podstawy do orzeczenia rozwodu. Należy bowiem podkreślić, że zgodnie z art. 56 k.r.o. rozwód jest możliwy jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Rozkład ma charakter zupełny, gdy pomiędzy małżonkami nastąpił rozkład więzi fizycznych, gospodarczych i duchowych. Na przykład sąd nie orzeknie rozwodu jeżeli już w pozwie zostanie wskazane, że małżonkowie utrzymują między sobą kontakty cielesne, a postępowanie dowodowe potwierdzi tę okoliczność.

Udzielając Klientom porady prawnej wskazuję im Sąd, do którego winni złożyć pozew o rozwód i podaję wykaz dokumentów niezbędnych celem potwierdzenia zasadności przysługujących im roszczeń.

Tytułem przykładu warto wskazać, że dowodem potwierdzającym aktualną sytuację majątkową małżonka jest zaświadczenie o zarobkach wystawione przez pracodawcę. Zaświadczenie powinno być aktualne i zawierać informacje o zarobkach małżonka za okres ostatnich 12 miesięcy, w rozbiciu na poszczególne miesiące. Ponadto winny w nim zostać wyszczególnione również inne składniki wynagrodzenia: premie, zapomogi, świadczenia socjalne, pracowniczy program kapitałowy. Taki dokument jest przydatny dla wykazania zasadności wysokości dochodzonych w pozwie alimentów na rzecz małoletnich dzieci, czy też małżonka.

Na marginesie należy wskazać, że dochodząc alimentów w sprawie rozwodowej, niezwykle ważne jest precyzyjne oszacowanie kosztów utrzymania osoby, na której rzecz mają one zostać orzeczone. W dzisiejszych czasach takie koszty można bez problemu oszacować, korzystając z ogólnodostępnych kalkulatorów alimentów online.

Po drugie, w trakcie udzielanej porady proponuję Klientowi najlepszą dla niego strategię postępowania w sprawie o rozwód. Ponadto wskazuję klientom jakie dodatkowe roszczenia w sprawie rozwodowej im przysługują. Takimi roszczeniami są na przykład: roszczenie o eksmisję drugiego małżonka, o podział majątku, o alimenty na rzecz małżonka. 

W ramach prowadzonej przeze mnie działalności, zajmuję się sporządzaniem pozwów o rozwód i odpowiedzi na pozew, jak również innych pism procesowych niezbędnych w sprawach rozwodowych.

Rozwód w województwie małopolskim i śląskim (rozwód Chrzanów, rozwód Libiąż, rozwód Trzebinia, rozwód Jaworzno, rozwód Alwernia, rozwód Kraków)

Prowadzona przeze mnie Kancelaria Adwokacka, zlokalizowana jest w Chrzanowie, ul. Garncarska 16/4 (wejście obok siedziby firmy TAURON).

Z racji tego w głównej mierze prowadzę sprawy o rozwód właściwe dla mieszkańców województwa małopolskiego i śląskiego.

W przypadku chęci skorzystania z moich usług, serdecznie zapraszam do nawiązania ze mną kontaktu telefonicznego, celem umówienia się ze mną na spotkanie w prowadzonej przeze mnie Kancelarii Adwokackiej.

 

 

Nieruchomość nabyta przez małżonka, majątkiem odrębnym?

Czy nieruchomość nabyta wyłącznie przez jednego z małżonków, w czasie trwania związku małżeńskiego, ze środków wspólnych, stanowi majątek odrębny tego małżonka?

Skontaktuj się ze mną!