Przebieg procesu karnego

Przebieg procesu karnego

Proces karny w uproszczeniu.

proces karny z udziałem adwokata

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

Proces karny rozpoczyna złożenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, które może złożyć pokrzywdzony lub też inna osoba, czy instytucja.

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa może też złożyć np. funkcjonariusz Policji, który poweźmie poweźmie informację o popełnieniu przestępstwa w trakcie pełnienia służby.

Sprawa zostaje najczęściej skierowana do Policji, lub też innego organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze (np. Straży Granicznej). Może on wszcząć postępowanie lub odmówić wszczęcia postępowania.

Na odmowę wszczęcia postępowania przysługuje zażalenie do Sądu. W przypadku wszczęcia postępowania odpowiednio dochodzenia i, czy też śledztwa (w sprawach poważniejszych).

Po przeprowadzeniu postępowania przygotowawczego sprawa zostaje umorzona lub też w sprawie zostaje skierowany akt oskarżenia do Sądu.

Na postanowienie w przedmiocie umorzenia postępowania przysługuje zażalenie do Sądu. Oskarżycielem publicznym we wszystkich sprawach jest Prokurator, jednakże znaczną część czynności w prowadzonych sprawach lub też wszystkie czynności w sprawach (np. w dochodzeniu) wykonuje Policja, czy też np.: Straż Graniczna, czy też organy finansowe.

Proces karny po wniesieniu do sądu aktu oskarżenia

Po wniesieniu do Sądu aktu oskarżenia, jest on badany pod względem występowania w nim braków merytorycznych czy formalnych. Gdy wystąpią w nim te braki zwracany jest on oskarżycielowi publicznemu zwrotem merytorycznym, czy też formalnym. Na postanowienie w tym zakresie stronom przysługuje zażalenie.

Gdy akt oskarżenia nie zawiera braków formalnych to kierowany jest na posiedzenie w przedmiocie np. wydania wyroku nakazowego lub warunkowego umorzenia postepowania lub na rozprawę.

Sąd, po wniesieniu aktu oskarżenia, przeprowadza postępowanie dowodowe: przesłuchuje świadków oraz  przeprowadza inne dowody i wydaje wyrok. Jeżeli strona nie zgadza się z wyrokiem, to musi w ciągu 7 dni wnieść wniosek o uzasadnienie wyroku. Przewodniczący w ciągu 14 dni (o ile nie nastąpiło przedłużenie terminu do sporządzenia uzasadnienia) pisze uzasadnienie do wydanego wyroku. Strony natomiast mają 14 dni od otrzymania wyroku wraz z uzasadnieniem na sporządzenie apelacji do Sądu Odwoławczego.

Sąd Odwoławczy może wyrok Sądu I Instancji utrzymać, uchylić, przekazać sprawę do ponownego rozpoznania, lub też umorzyć postepowanie.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Anety Kołaty-Lewandowskiej zapewnia kompleksowe doradztwo prawne i reprezentację klientów w całej Polsce we wszystkich sprawach związanych ze sprawami o przestępstwa i wykroczenia. 

Jesteśmy zaangażowani w ochronę Państwa praw i zapewnienie wysokiej jakości reprezentacji prawnej. Nasi prawnicy prowadzą sprawy o przestępstwa i wykroczenia całej Polsce, w szczególności w Krakowie, Libiążu, Chrzanowie, Trzebini, Jaworznie i okolicach.

 

Skontaktuj się ze mną!